รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  183
เลขที่หนังสือ  04002/ว3950  ลงวันที่  06/09/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว4872
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3160 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 /2561
จำนวนเงิน  2,506,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-09-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 167 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 /2561 04006/ว4872 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00%
167001 คชจ.กิจกรรม 2,506,000.00 0.00 2,506,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ