รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  180
เลขที่หนังสือ  04002/ว3834  ลงวันที่  03/09/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว575
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ  2000405036000000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3144 กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  05036
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จำนวนเงิน  4,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-09-03
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 160 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 04277/ว575 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00%
160001 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ของ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ