รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  18
เลขที่หนังสือ  04002/ว5239  ลงวันที่  15/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว1284
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
จำนวนเงิน  30,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 024 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 04004/ว1284 30,000.00 3,990.00 26,010.00 13.30%
024001 เป็นค่าใช้จ่ายในเตรียมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพะราชทานฯ 30,000.00 3,990.00 26,010.00 13.30%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ