รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  172
เลขที่หนังสือ  04002/ว3840  ลงวันที่  28/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว4733
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3160 กิจกรรม การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6110400 งบเงินอุดหนุน
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%)
จำนวนเงิน  10,125,925.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-28
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 163 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) 04006/ว4733 10,125,925.00 0.00 10,125,925.00 0.00%
163001 คชจ กิจกรรม 10,125,925.00 0.00 10,125,925.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ