รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  170
เลขที่หนังสือ  04002/ว3809  ลงวันที่  27/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04279/ว326
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429047000000 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3159 กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  29047
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
จำนวนเงิน  909,847.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-27
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 143 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกล DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก (04136/ว2554, 04279/ว326) 909,847.00 0.00 909,847.00 0.00%
143002 42010004 โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 4,660.00 0.00 4,660.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ