รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  168
เลขที่หนังสือ  04002/ว3731  ลงวันที่  23/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04279/ว302
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429047000000 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3159 กิจกรรม การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  29047
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการประชุมผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV
จำนวนเงิน  54,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 145 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ในการรับชมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการประชุมผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV 04279/ว302 54,000.00 0.00 54,000.00 0.00%
145002 42010008 โรงเรียนบ้านกกดู่ 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ