รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  166
เลขที่หนังสือ  04002/ว3698  ลงวันที่  23/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว4512
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3173 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอด
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะและสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม)
จำนวนเงิน  52,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 165 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพื้นที่เกาะและสถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (เพิ่มเติม) 04006/ว4512 52,000.00 0.00 52,000.00 0.00%
165003 ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ 17,000.00 0.00 17,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ