รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  165
เลขที่หนังสือ  04002/ว3693  ลงวันที่  23/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว953
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3)
จำนวนเงิน  16,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 157 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) 04004/ว953 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00%
157001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ