รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  163
เลขที่หนังสือ  04002/ว3676  ลงวันที่  23/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว579
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ  2000405036000000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3144 กิจกรรม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  05036
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
จำนวนเงิน  6,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 144 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาเพื่อทำหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ การศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 04277/ว579 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
144001 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ