รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  162
เลขที่หนังสือ  04002/ว3732  ลงวันที่  22/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว4724
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จำนวนเงิน  1,000,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-22
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 147 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 04006/ว4724 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00%
147001 คชจ.กิจกรรม 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ