รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  151
เลขที่หนังสือ  04002/ว3812  ลงวันที่  06/09/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04277/ว557
แผนงาน  บูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลผลิต/โครงการ  2000406036000000 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3074 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6210200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  06036
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาฯ
จำนวนเงิน  7,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-09-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 158 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะในการเข้าร่วมประชุมผอ.กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษาฯ 04277/ว557 7,400.00 7,400.00 0.00 100.00%
158001 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,400.00 7,400.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ