รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  150
เลขที่หนังสือ  04002/ว3556  ลงวันที่  18/08/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว4274
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3173 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอด
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
จำนวนเงิน  70,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-08-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 159 เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 04006/ว4274 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%
159002 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ร.ร.เพียงหลวง 18 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ