รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  150
เลขที่หนังสือ  04002/ว3726  ลงวันที่  06/09/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5043
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433022000000 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมหลัก  200044200N3087 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6210410 เงินอุดหนุนทั่วไป
รหัสบัญชี  33022
งบรายจ่าย  410 อุดหนุนทั่วไป
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน1/2562 และ 2/2561
จำนวนเงิน  16,892.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-09-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 159 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน1/2562 และ 2/2561 04006/ว5043 16,892.00 12,481.00 4,411.00 73.89%
159001 คชจ.ครอบครัวนางอารยา สร้อยสน 12,481.00 12,481.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ