รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  15
เลขที่หนังสือ  04002/ว5216  ลงวันที่  13/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04279/ว442
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3095 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV
จำนวนเงิน  130,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 019 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการ DLTV 04279/ว442 130,000.00 117,550.00 12,450.00 90.42%
019001 คชจ.กิจกรรม (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัดที่ชำรุด) 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00%
019002 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ/และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
019003 ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 60,000.00 60,000.00 0.00 100.00%
019004 ค่าพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลฯ 20,000.00 17,550.00 2,450.00 87.75%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ