รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  146
เลขที่หนังสือ  04002/ว3446  ลงวันที่  13/08/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว972
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต
จำนวนเงิน  30,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-08-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 143 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต 04004/ว972 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00%
143001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ