รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  144
เลขที่หนังสือ  04002/ว3415  ลงวันที่  13/08/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว1838
แผนงาน  บูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ  2000451041000000 โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก  200044200N3123 กิจกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  51041
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2563
จำนวนเงิน  6,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-08-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 148 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2563 04008/ว1838 6,000.00 4,150.00 1,850.00 69.17%
148001 คชจ.ในการเดินทางไปราชการ 6,000.00 4,150.00 1,850.00 69.17%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ