รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  14
เลขที่หนังสือ  04002/ว4991  ลงวันที่  25/11/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5187
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439004000000 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200N3116 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ
แหล่งของเงิน  6210200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39004
งบรายจ่าย  130 ค่าจ้างชั่วคราว
รายการ  ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 เดือน
จำนวนเงิน  2,291,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-11-25
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ