รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  139
เลขที่หนังสือ  04002/ว3330  ลงวันที่  07/08/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว795
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3080 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021
จำนวนเงิน  6,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-08-07
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 153 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะการรู้เรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 2021 04004/ว795 6,000.00 5,144.00 856.00 85.73%
153001 42010077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก : ค่าเบี้เลี้ยงสำหรับคุณครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านการสร้างข้อสอบฯ 6,000.00 5,144.00 856.00 85.73%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ