รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  138
เลขที่หนังสือ  04002/ว3285  ลงวันที่  04/08/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว825
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3081 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อสนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
จำนวนเงิน  170,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-08-04
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 150 เพื่อสนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 04004/ว825 170,000.00 50,000.00 120,000.00 29.41%
150003 42010092 โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" : ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ