รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  137
เลขที่หนังสือ  04002/ว3262  ลงวันที่  02/08/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว1814
แผนงาน  บูรณาการ : พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต/โครงการ  2000451041000000 โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลัก  200044200N3123 กิจกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  51041
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562
จำนวนเงิน  30,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-08-02
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 146 เพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 04008/ว1814 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
146003 42010125 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม : ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ