รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  135
เลขที่หนังสือ  04002/ว3193  ลงวันที่  31/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว2898
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3096 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ :Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงิน  100,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-31
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 137 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ :Active Learning ประจำปีงบประมาณ 2562 04010/ว2898 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%
137001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ