รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  134
เลขที่หนังสือ  04002/ว3180  ลงวันที่  31/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว807
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  สำหรับดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
จำนวนเงิน  10,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-31
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 135 สำหรับดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 04004/ว807 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
135001 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ