รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  132
เลขที่หนังสือ  04002/ว3135  ลงวันที่  31/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว1753
แผนงาน  บูรณาการ : ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผลผลิต/โครงการ  2000461037000000 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200N3126 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  61037
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค
จำนวนเงิน  10,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-31
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 136 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค 04008/ว1753 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00%
136001 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค จ.ขอนแก่น 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ