รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  13
เลขที่หนังสือ  04002/ว4953  ลงวันที่  01/11/2560
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว5818
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6111200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา
จำนวนเงิน  1,583,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2017-11-03
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 030 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา 04006/ว5818 1,583,000.00 135,000.00 1,448,000.00 8.53%
030012 รร.บ้านบวกอ่าง 135,000.00 135,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ