รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  128
เลขที่หนังสือ  04002/ว2737  ลงวันที่  09/07/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04275/ว258
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434001000000 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
กิจกรรมหลัก  200044200M3169 กิจกรรม การจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  34001
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อดำเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2561
จำนวนเงิน  94,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-07-09
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 112 เพื่อดำเนินโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย” ปีงบประมาณ 2561 04275/ว258 94,400.00 0.00 94,400.00 0.00%
112001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม 94,400.00 0.00 94,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ