รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  127
เลขที่หนังสือ  04002/ว3007  ลงวันที่  18/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว2731
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3096 กิจกรรมขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
จำนวนเงิน  4,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-18
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 127 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 04010/ว2731 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
127001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ