รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  127
เลขที่หนังสือ  04002/ว2779  ลงวันที่  09/07/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04283/ว259
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3154 กิจกรรม ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning
จำนวนเงิน  20,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-07-09
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 113 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนิเทศ กำกับ ติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรม Active Learning 04283/ว259 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
113001 ค่าใช้จ่ายภายในกิจกรรม 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ