รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  126
เลขที่หนังสือ  04002/ว2915  ลงวันที่  12/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว3957
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2562) และเงินสมทบประกันสังคม
จำนวนเงิน  90,300.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 125 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2562) และเงินสมทบประกันสังคม 04006/ว3957 90,300.00 0.00 90,300.00 0.00%
125001 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 90,300.00 0.00 90,300.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ