รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  126
เลขที่หนังสือ  04002/ว2687  ลงวันที่  29/06/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว1408
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3151 กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) และกิจกรรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
จำนวนเงิน  66,900.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-06-29
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 109 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการส่งเสริม “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) และกิจกรรมพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 04008/ว1408 66,900.00 0.00 66,900.00 0.00%
109001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 66,900.00 0.00 66,900.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ