รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  125
เลขที่หนังสือ  04002/ว2915  ลงวันที่  12/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว3957
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  2000438008000000 บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200N3101 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6211100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  38008
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน 2562) และเงินสมทบประกันสังคม
จำนวนเงิน  2,450,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 126 04006/ว3957 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเงินทดแทน ครั้งที่ 4 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 0.00%
126001 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,450,000.00 0.00 2,450,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ