รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  123
เลขที่หนังสือ  04002/ว2829  ลงวันที่  08/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04007/ว2965
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439004000000 ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200N3116 กิจกรรมคืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39004
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2561 - 2562
จำนวนเงิน  15,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 122 04007/ว2965 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี 2562 งบดำเนินงาน เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ.2561 - 2562 ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
122001 คืนครูให้นักเรียนสำหรับนักเรียนพิการ 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ