รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  122
เลขที่หนังสือ  04002/ว2807  ลงวันที่  08/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว2527
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3082 กิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดโฮสโคป (HighScope)
จำนวนเงิน  60,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-08
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 120 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดโฮสโคป (HighScope) 04010/ว2527 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00%
120001 42010015 โรงเรียนอนุบาลเลย : เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิดโฮสโคป (HighScope) 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ