รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  121
เลขที่หนังสือ  04002/ว2747  ลงวันที่  02/07/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว2509
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ
จำนวนเงิน  2,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-07-02
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 117 เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมทางไกลสำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ 04010/ว2509 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
117001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ