รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  121
เลขที่หนังสือ  04002/ว2567  ลงวันที่  21/06/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04008/ว1366
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : วิจัยและนวัตกรรม
ผลผลิต/โครงการ  2000417043000000 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3147 กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  17043
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและค่าพาหนะของนักวิจัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า
จำนวนเงิน  90,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-06-21
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 114 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและค่าพาหนะของนักวิจัยในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า 04008/ว1366 90,500.00 0.00 90,500.00 0.00%
114001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม - นางนัจรนีภรณ์ ทุมสงครา - นายวีรเดช มณีนพ 90,500.00 0.00 90,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ