รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  119
เลขที่หนังสือ  04002/ว2647  ลงวันที่  25/06/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04005/ว496
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211300 งบลงทุน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
จำนวนเงิน  2,324,800.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-06-25
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 123 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน 04005/ว496 2,324,800.00 0.00 2,324,800.00 0.00%
123001 สพป.ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อม software และจัดสรรให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร จำนวน 8 โรงเรียน 2,324,800.00 0.00 2,324,800.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ