รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  118
เลขที่หนังสือ  04002/ว2615  ลงวันที่  25/06/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04009/ว4000
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3095 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) เพื่อลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
จำนวนเงิน  7,650.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-06-25
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 128 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching) เพื่อลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 04009/ว4000 7,650.00 32,150.00 -24,500.00 420.26%
128001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 7,650.00 32,150.00 -24,500.00 420.26%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ