รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  116
เลขที่หนังสือ  04002/ว2506  ลงวันที่  20/06/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04010/ว675
แผนงาน  บูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม
ผลผลิต/โครงการ  2000432031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200N3076 กิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  32031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคครูผู้สอนโครงการสือการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 4 ภูมิภาค
จำนวนเงิน  5,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-06-20
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 115 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคครูผู้สอนโครงการสือการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน 4 ภูมิภาค 04010/ว675 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00%
115001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 5,600.00 0.00 5,600.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ