รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  114
เลขที่หนังสือ  04002/ว2507  ลงวันที่  19/06/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว3331
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433045000000 โครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
กิจกรรมหลัก  200044200N3088 กิจกรรมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33045
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และดำเนินการตามนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
จำนวนเงิน  333,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-06-19
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 124 บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 1,000,000.00 9,400.00 990,600.00 0.94%
124002 คชจ.กิจกรรม 333,000.00 9,400.00 323,600.00 2.82%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ