รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  113
เลขที่หนังสือ  04002/ว2386  ลงวันที่  13/06/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429031000000 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล
กิจกรรมหลัก  200044200M3155 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  29031
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลได้ขับเคลื่อนและฝึกประสบการณ์บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้บังเกิดผลกับคุณภาพนักเรียนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล
จำนวนเงิน  20,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-06-13
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 097 เพื่อให้โรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลได้ขับเคลื่อนและฝึกประสบการณ์บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้บังเกิดผลกับคุณภาพนักเรียนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล 04006/ว 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
097001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ