รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  110
เลขที่หนังสือ  04002/ว2391  ลงวันที่  12/06/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04283/ว219
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3105 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
จำนวนเงิน  3,600.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-06-12
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 112 เพื่อเป็นค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 04283/ว219 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00%
112001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ