รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  11
เลขที่หนังสือ  04002/ว5127  ลงวันที่  06/11/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6013
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211310 ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  310 ค่าครุภัณฑ์
รายการ  ค่าครุภัณฑ์ ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
จำนวนเงิน  1,813,280.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-11-06
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 012 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และเงินประกันสังคม ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 04006/ว6247 5,103,000.00 2,790,000.00 2,313,000.00 54.67%
012001 ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้าง 4,860,000.00 2,790,000.00 2,070,000.00 57.41%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ