รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  108
เลขที่หนังสือ  04002/ว2214  ลงวันที่  04/06/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04001/ว2934
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110220 ค่าใช้สอย
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปี 2561วันที่ 17-18 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม.
จำนวนเงิน  3,100.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-06-04
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 105 เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ปี 2561วันที่ 17-18 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กทม. 04001/ว2934 3,100.00 0.00 3,100.00 0.00%
105001 คชจ กิจกรรม 3,100.00 0.00 3,100.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ