รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  107
เลขที่หนังสือ  04002/ว2157  ลงวันที่  23/05/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2704
แผนงาน  ยุทธศาสตร์ : พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ผลผลิต/โครงการ  2000433061000000 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก  200044200N3092 กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  33061
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพรับ – ส่งนักเรียน
จำนวนเงิน  1,817,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-05-23
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 108 04006/ว 2704 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงาน รายการค่าพาหนะ - ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 1,817,500.00 0.00 1,817,500.00 0.00%
108001 ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 1,817,500.00 0.00 1,817,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ