รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  107
เลขที่หนังสือ  04002/ว2175  ลงวันที่  30/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04004/ว558
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434002000000 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200M3171 กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  34002
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อประสารแผนการบูรณาการความร่วมมือระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี 2561
จำนวนเงิน  5,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-30
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 098 เพื่อเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา ในการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อประสารแผนการบูรณาการความร่วมมือระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานทั้งระดับส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ประจำปี 2561 04004/ 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00%
098001 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ