รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  104
เลขที่หนังสือ  04002/ว2005  ลงวันที่  22/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2277
แผนงาน  แผนงานบูรณาการ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผลผลิต/โครงการ  2000429052000000 โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3161 กิจกรรม การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
แหล่งของเงิน  6110200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  29052
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
จำนวนเงิน  706,500.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-22
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 110 ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 04006/ว2277 706,500.00 0.00 706,500.00 0.00%
110001 ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 04006/ว2277 706,500.00 0.00 706,500.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ