รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  103
เลขที่หนังสือ  04002/ว1867  ลงวันที่  15/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว1967
แผนงาน  แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  2000433008000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200M3168 กิจกรรม ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6110210 ค่าตอบแทน
รหัสบัญชี  33008
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2
จำนวนเงิน  98,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 078 ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 04006/ว1967 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00%
078001 ค่าเช่าบ้าน 98,400.00 0.00 98,400.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ