รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
เลขที่ใบงวด  102
เลขที่หนังสือ  04002/ว1867  ลงวันที่  10/05/2562
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2476
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6211200 งบดำเนินงาน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนต่อเนื่องรายเดิม ค่าจ้างเดือนละ 15,000 ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน - กันยายน 2562)
จำนวนเงิน  1,134,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2019-05-10
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 104 04006/ว 2476 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างอัตราจ้างธุรการโรงเรียน ครั้งที่ 3 1,134,000.00 990,000.00 144,000.00 87.30%
104001 เงินเดือน 1,080,000.00 990,000.00 90,000.00 91.67%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ