รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
เลขที่ใบงวด  102
เลขที่หนังสือ  04002/ว1888  ลงวันที่  15/05/2561
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04007/ว1974
แผนงาน  แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000434004000000 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
กิจกรรมหลัก  200044200M3183 กิจกรรม คืนครูให้นักเรียน สำหรับนักเรียนพิการ
แหล่งของเงิน  6110210 ค่าตอบแทน
รหัสบัญชี  34004
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
จำนวนเงิน  4,309,200.00 บาท
บันทึกข้อมูล (ปีคศ. เดือน วัน)  2018-05-15
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร   ดาวน์โหลดไฟล์
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 084 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ระยะเวลา 6 เดือน (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 04007/ว1974 4,309,200.00 133,200.00 4,176,000.00 3.09%
084002 เงินประกันสังคมประจำเดือน 205,200.00 133,200.00 72,000.00 64.91%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ