รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  101
เลขที่หนังสือ  04002/ว2558  ลงวันที่  วันเสาร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว2474
แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ผลผลิต/โครงการ  200041470800000 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กิจกรรมหลัก  200044200O2911 กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แหล่งของเงิน  6311100 งบบุคลากร
รหัสบัญชี  14708
งบรายจ่าย  220 ค่าใช้สอย
รายการ  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเบิกจ่ายในกับพนักงานราชการรายใหม่ จำนวน 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2563)
จำนวนเงิน  41,400.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันเสาร์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงทุกกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ