รายละเอียด การโอนเปลียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563
เลขที่ใบงวด  1
เลขที่หนังสือ  04002/ว4746  ลงวันที่  วันอังคารที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2570
อ้างอิงหนังสือจัดสรร  04006/ว6491
แผนงาน  พื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิต/โครงการ  2000439002000000 ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กิจกรรมหลัก  200044200N3104 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ
แหล่งของเงิน  6311210 ค่าตอบแทน
รหัสบัญชี  39002
งบรายจ่าย  210 ค่าตอบแทน
รายการ  เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียน เดือนละ 9000 บาท
จำนวนเงิน  2,025,000.00 บาท
บันทึกข้อมูล  วันจันทร์ที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562
ดาวน์โหลด - โครงการ/บัญชีจัดสรร  - ไม่มีไฟล์เอกสาร -
ดาวน์โหลด - อนุมัติเงินงวด   ดาวน์โหลดไฟล์
แสดงเฉพาะกิจกรรม | พิมพ์ | ปิด
ที่รหัสโครงการ/กิจกรรมงบประมาณใช้จ่ายคงเหลือ%จ่าย
1 002 04006/ว6491 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 (งบประมาณปี 2562 พลางไปก่อน) สำหรับจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนที่จ้างเพิ่มให้ครบทุกโรงเรียน ครั้งที่ 1 2,025,000.00 0.00 2,025,000.00 0.00%
002001 การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ งบดำเนินงาน อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท 2,025,000.00 0.00 2,025,000.00 0.00%
หมายเหตุ กิจกรรมที่มีเครื่องหมาย *** และ ตัวเลขสีเขียว หมายถึง กิจกรรมนี้สิ้นสุดการดำเนินการ